Головне меню

joomla

Управління і відділи

joomla

     Споживчий ринок       

      mvs

Пошук

Благодійний концерт до Між­на­род­но­го дня людей з син­дро­мом Да­уна
Thursday, 22 March 2018 15:32

121 бе­рез­ня, у місь­ко­му бу­дин­ку куль­ту­ри від­бувся бла­го­дій­ний кон­церт «Жмень­ка доб­ро­ти», присвячений Між­на­род­но­му дню дітей і дорослих з син­дро­мом Да­уна.

Бла­го­дій­ний кон­церт проводиться вже вдруге і від­бу­вся за спри­ян­ня ГО «Ше­пе­тівсь­ка спіл­ка за­хис­ту прав ді­тей та мо­ло­ді з ін­ва­лід­ністю внас­лі­док ін­те­лек­ту­аль­них по­ру­шень та ін­ших особ­ли­вос­тей роз­витку «Ді­ти сон­ця».

Міський голова Михайло Полодюк зазначив, що місь­ка ра­да зав­жди сто­яла на бо­ці та­ких ді­ток та під­три­му­ва­ла те­ри­то­рі­аль­ний центр, також зауважив, що міська влада за до­по­мо­гою розвитк у місті ін­клю­зив­ної ос­ві­ти допомагає ді­тям та їх бать­кам, тим самим сприяє поліпшенню якості життя людей з синдромом Дауна в майбутньому. 

Го­ло­ва гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції Люд­ми­ла На­умець по­дя­ку­ва­ла за під­трим­ку міс­це­вій владі та усім бла­го­дій­ни­кам, які до­лу­чи­ли­ся до ак­ції та ор­га­ні­за­ції свя­та. Се­ред них поса­дов­ці, де­пу­та­ти, ду­хо­венс­тво та під­при­єм­ці. Та­кож дя­ку­ва­ла тим, хто зро­зу­мів, як та­ким особ­ли­вим діт­кам важ­ли­ва під­трим­ка.

До за­хо­ду до­лу­чи­ла­ся й ГО «Асо­ці­ація бать­ків ді­тей з хро­мо­сом­ни­ми по­ру­шен­ня­ми та ін­ши­ми ва­да­ми роз­витку «Со­няч­ні ді­ти» на чо­лі з Ін­ною Кри­віць­кою.

Учасників за­хо­ду сво­їми вис­ту­па­ми по­ра­ду­ва­ли во­каль­ні та хо­ре­ог­ра­фіч­ні ко­лек­ти­ви міс­та. Се­ред них і «со­няч­ний» хлоп­чик Вадим Наумець — учас­ник між­на­род­них фес­ти­ва­лів твор­чості.

Дата 21 березня вибрана не випадково, вона символізує унікальну для людей із синдромом Дауна наявність копії однієї з хромосом 21-ї пари. У більшості людей – їх 46, а в тих, хто має цей синдром, – 47.

У грудні 2011 року Генеральна Асамблея ООН запропонувала з 2012 року відзначати цей день усім державам і міжнародним організаціям, щоб підвищити рівень інформованості суспільства про синдром Дауна і привернути увагу до необхідності поліпшення якості життя людей з цим синдромом. 

Фото Дмитра Шпака

http://denzadnem.com.ua/shepetivshhyna/kultura/14331

2

 
 

mvs

Оголошення

Оголошення!
Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) повідомляє про початок капітального ремонту даху відділення
 
Оголошення!

Інформація Шепетівської міської ради Шепетівського району Хмельницької області про результати проведення 15грудня 2017  року конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Конкурсна комісія з відбору суб'єктів оціночної діяльності повідомляє,

 
Оголошення!

Адміністрація ЗОШ №1 ім. М.Островського шукає приватного-підприємця (постачальника) для забезпечення організації шкільного харчування дітей в 2018 році. Місце надання послуг безпосередньо у їдальні навчального закладу за адресою м. Шепетівка, вул. Островського, 3 та поставка готових страв на філію ЗОШ №1

 
Оголошення!

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради повідомляє, що відповідно до ст. 335 Цивільного кодексу України, рішення Х сесії міської ради VІІ скликання № 11 від 09.06.2016 р. «Про визнання безхазяйними станцій доочистки води по вул. Старокостянтинівське шосе, 30б та вул. Українська, 67в» 09.08.2016 р. взято на облік безхазяйне нерухоме майно – будівлю станції доочистки води, що розташована за адресою: вул.

 

muzej

prezident

urjad_bn

anons_1

banner_pod

pfukm

baner_ak1

Rada_1

KHM_GUZR

PM145image002

PM145image002

Презентація

міської бібліотеки

для дітей

biblioteka2

stop_korupzia@ukr.net (0382) 65-00-87 електронна адреса та телефон довіри Хмельницької облдержадміністрації з питань незаконних дій службових осіб органів місцевого самоврядування, що порушують Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції"